GRAAFSCHADE

GRAAFSCHADE

Graafschade voorkomen in plaats van achteraf discussiëren over de rekeningen!

Graafschade kost veel meer dan alleen het herstel van de kabel/leiding die u raakt ”

Laten we eerlijk zijn, graafschade is lang niet altijd een verrassing maar regelmatig ook een bewust gecalculeerd risico. “Eindeloos lokaliseren van de werkelijke ligging kost tijd en geld en ach, wat kost het repareren van die kabel of leiding nou helemaal?” In-Staet analyseert regelmatig wat een graafschade nou kost. naast de directe herstelkosten. Denk aan tijd voor invullen schadeformulieren, stilstand materieel/personeel vanwege wachten op netbeheerders, correspondentie/administratieve rompslomp, claims voor administratie-/verhaalskosten van netbeheerders en niet te vergeten claims voor gevolgschade. De afhankelijkheid van ondergrondse infrastructuren wordt steeds groter, de claims wegens uitval van stroom/ICT dus ook. En wat het raken van een waterleiding veroorzaakt ziet u regelmatig in het nieuws. Kortom: er zijn vrijwel geen graafschades meer waarvan de werkelijke schadelast onder de € 2.500 blijft en gemiddeld tendeert het al richting € 10.000. Vermeningvuldig dat eens met het jaarlijkse aantal graafschades in uw bedrijf en het is niet langer de vraag of meer inzet op preventie loont. En dan zwijgen we nog maar over de risico van letsel van uw werknemers of omwonenden.

WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten&netwerken) / CROW

Het is wettelijk verplicht om zorgvuldig te graven. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de wet WIBON en geconcretiseerd in de CROW Richtlijn Zorgvuldig Graven. Let op: dat is geen eenzijdig verhaal voor alleen de hoofdaannemer, maar legt verantwoordelijkheden bij ALLE partijen in de graafketen. Dus ook het bevoegd gezag, uw opdrachtgever, de grondeigenaren en de netbeheerders zelf. Maar dat werkt alleen als u vanaf het moment van aanbesteding of offerte partijen op hun wettelijke verplichtingen wijst. Of geen aansprakelijkheid of verzekeringsverplichtingen aanvaardt voor risico’s die u niet zelf kunt beïnvloeden. Doet u dat niet? Dan bent u vaak de laatste partij in de keten die de feitelijke schade veroorzaakt en betaalt u in de praktijk de rekening. Hoewel branche-organisaties zoals Bouwend Nederland veel doen om hun leden te ondersteunen worden grondroerders in de rechtspraak lang niet altijd gesteund. Waar dat wel het geval is kent In-Staet die uitspraken en voeren we op die basis namens u verweer bij onterechte schadeclaims.

Naast de kosten die we hiervoor al noemden, loopt u het risico van een boete tot € 450.000! Bovendien regelen veel verzekeraars dat bij het niet naleven van (delen uit) de CROW Richtlijn dat er geen dekking of een zeer beperkt verzekerd bedrag van toepassing wordt! Dat zal u bij ons, bijvoorbeeld in onze Bouwend Nederland Integraal Polis, niet snel overkomen. Maar ook al heeft u wel een goede dekking, elke schade telt mee in uw statistiek en eigen risico’s nemen toe als uw schadelast structureel wordt. Nog meer redenen preventie serieus te nemen.

In-Staet helpt u analyseren/structureren en is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning!

Dat hangt af van uw vraag. Wij geven regelmatig workshops voor uw personeel. Maar “doe ons nog maar een workshop” is echt niet voldoende. Wij analyseren, structureren en geven ondersteuning als andere ketenpartners vooraf hun verantwoordelijkheid niet nemen. In onze analyse van uw graafschades focussen we op terugkerende en door structuur vermijdbare oorzaken. Daarvan maakt verbetering van intern gedrag deel uit, bijv.voorbeeldgedrag van leidinggevenden of correcte assertiviteit richting opdrachtgevers. Onze specialisten helpen u vóóraf uw positie veilig stellen in plaats van achteraf neuzelen over de factuur omdat u nou eenmaal achterin de keten zit. Maar ook behandeling van graafschade is bij ons in goede handen.

Meer weten? Neem contact op via onze website