PRIVACY STATEMENT

Indien u met ons contact opneemt, de website gebruikt of als wij contact opnemen met u in het kader van onze dienstverlening deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we deze gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact met ons op.

In-Staet is een onafhankelijk risico-adviesbureau met een persoonlijke en effectieve aanpak. Wij zijn volledig klantgericht met een focus op de ketens van Bouw en Vastgoed. In-Staet gebruikt persoonsgegevens voor een verantwoorde uitoefening van het verzekeringsbedrijf als assurantietussenpersoon. Als u een verzekering of andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst namelijk niet tot stand komen. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Hierbij kunt u denken aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Als u een zzp’er of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u in persoon.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat men kan doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De wet noemt bij verwerken: ‘Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

In-Staet gebruikt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het doel dat daarmee wordt nagestreefd. Voor onze dienstverlening verwerken wij onder meer deze persoonsgegevens:

 •  Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of ander geldig identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over gezinssamenstelling en partner, dienstverband, inkomen, beroep, werkgever en collectiviteit;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Gegevens over financiële situatie, risicobereidheid, vermogen en eventuele schulden;
 • Waarde van verzekerde zaken en activiteiten;
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid (indien relevant voor de aanvraag);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant voor de aanvraag);
 • Gegevens ingediende claims en claimshistorie;
 • Kenteken;
 • WOZ-beschikking, btw- en kvk-nummer;
 • Gegevens met betrekking tot sollicitaties en het functioneren (medewerkers);
 • Uw persoonsgegevens met betrekking tot geclaimde schades kunnen door uw verzekeraar worden vastgelegd en geraadpleegd bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem).

Bijzondere gegevens
In-Staet verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zó gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. We verwerken deze gegevens enkel als dat essentieel is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan:

 • Gegevens omtrent gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Strafrechtelijke gegevens.

Gegevens van derden
Meestal ontvangen we uw persoonsgegevens van u. Soms ontvangen we op uw verzoek echter ook gegevens van derden. Het betreft dan financiële gegevens die we van uw financieel adviseur en/of zakelijke relatie ontvangen.

In-Staet verwerkt de persoonsgegevens van u in het kader van haar bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere de onderstaande werkzaamheden:

 • Het aanvragen van verzekeringsovereenkomsten voor potentiële en bestaande klanten;
 • Het (laten) adviseren, bemiddelen en beheren van verzekeringen;
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Schadebehandeling;
 • Het verrichten van analyses en persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
 • Het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie naar onze relaties.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben wij toegang tot deze gegevens en zij mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor In-Staet de gegevens verwerkt.

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst ten behoeve van een (financieel) product of dienst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling of werkzaamheden tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel (direct)marketing;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd eenvoudig weer intrekken.

Gegevens bewaren wij in elk geval zolang dat nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen tenzij we deze op basis van de wet langer moeten bewaren. De bewaartermijn verschilt per doel van de verwerking (de doelen zijn benoemd onder kopje 4. Doelen van verwerking van gegevens).

Gegevens die we gebruiken voor onze dienstverlening bewaren we tot 10 jaar na afronding van de opdracht. Soms bewaren we gegevens langer met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie. Na afloop van de bewaartermijnen verwijderen wij de gegevens.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Aanpassing van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Beperking van persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Overdracht van persoonsgegevens die wij van u verwerken aan uzelf of aan een andere organisatie;
 • Intrekking van gegeven toestemming om persoonsgegevens van u te verwerken;
 • Klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u van een van bovenstaande rechten gebruik maken of een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur ons dan een brief met uw verzoek of klacht. Om er zeker van de zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt uw verzoek of klacht sturen naar:
In-Staet B.V.
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
info@in-staet.nl

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over u verzamelen en uw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan uw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media.

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf achter te laten. In-Staet kan echter gedurende het bezoek informatie bij u plaatsen, indien uw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (‘apparaat’) waarmee u deze website bezoekt. U bepaalt zelf welke cookies u goedkeurt. U kunt de instellingen altijd weer wijzigen, maar het kan zijn dat sommige functies van de website dan niet meer beschikbaar zijn voor u.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is In-Staet gevestigd op de Verrijn Stuartlaan 1F, 2288 EK Rijswijk.

Welke cookies gebruiken wij?

Er zijn verschillende soorten cookies, hieronder in het kort een overzicht. Verderop kunt u een specificatie vinden van alle cookies die we gebruiken op onze website.

Cookies zonder toestemming

Verplichte cookies; zonder deze cookies functioneert onze website niet. We kunnen 2 soorten onderscheiden.

Functionele cookies (verplicht)
 • Deze zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytische cookies:
 • Deze hebben als doel het gebruik van de website te vergemakkelijken. Met deze cookies verzamelen we informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist foutmeldingen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.

Cookies waarvoor toestemming nodig is

Tracking cookies:
 • Deze cookies tracken individueel gedrag en zijn afhankelijk van uw toestemming. We kunnen met het plaatsen van deze cookie uw websitegedrag gebruiken om bijvoorbeeld onze advertenties beter te maken en uw ervaring op onze websites te verbeteren.
Cookies van derden:
 • Advertentiecookies
  Advertentiecookies zorgen ervoor dat informatie, promoties en advertenties relevant zijn voor u, op onze website, maar ook daarbuiten. Ze houden bijvoorbeeld bij hoe vaak u iets ziet en welke advertenties u al hebt gezien. Voor advertentiecookies verwijzen we u naar verklaringen op de websites van deze partijen.
 • Social media cookies
  Dit zijn cookies van een derde partij die op onze website staan. Ze maken het mogelijk om de informatie op onze website eenvoudig op social media te delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. In-Staet heeft daar geen invloed op.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Via de browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren. De onderstaande koppelingen brengen u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor www.in-staet.nl aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Andere technieken

Naast cookies kunnen onderstaande technieken gebruikt worden om informatie te verzamelen. Zowel JavaScript als web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, kan opslaan en verwerken.

Web beacons

Naast cookies kan de website van In-Staet elektronische afbeeldingen bevatten, ook wel web beacons genaamd, die ons in staat stellen het aantal bezoekers van een website te tellen. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Wij gebruiken web beacons om anonieme informatie over het gebruik van onze websites te verzamelen. In-Staet verzamelt slechts een beperkte set van informatie, waaronder tijd en datum van een pageview. Deze gegevens kunnen namens In-Staet worden gedeeld met bedrijven die ons ondersteunen, zoals Google bij de analyse van gegevens, zodat wij beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop bezoekers de webpagina’s gebruiken en de effectiviteit van advertenties. Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander verzoek van uw apparaat om de webpagina weer te geven, kunt u web beacons niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt door aanvullende software (widgets, plugins of add-ons genaamd) op uw webbrowser te installeren.

Javascript en flash

Onze websites kunnen onder meer gebruik maken van JavaScript en flash. Dit zijn computerscripts die de functionaliteit van onze websites verbeteren, in het bijzonder met betrekking tot bewegende afbeeldingen en games. We verzamelen geen persoonsgegevens via JavaScript maar kunnen dit gebruiken om het gedrag van bezoekers te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe vaak op de website of onderdelen daarvan is geklikt, en het formaat waarin uw apparaat graag de informatie ontvangt. U kunt JavaScript ook deactiveren via de browserinstellingen en flash-software de-installeren. Daardoor zult u geen gebruik meer kunnen maken van sommige functies zoals games en actieve afbeeldingen op onze website.

Cookie Geldigheidsduur Doel Toegang tot gegevens
PHPSESSID Duur van de sessie Deze cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s u bezoekt en gedane zoekopdrachten. Gemachtigde In-Staet
__utma 2 jaar na plaatsing Meet aantal bezoeken gebruiker, tijdstip eerste bezoek en laatste bezoek, bijvoorbeeld bij berekenen tijd tussen eerste bezoek en overeenkomst/koop. Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens primair ter verbetering van de website, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__utmz 6 maanden na plaatsing Deze cookie registreert hoe u op de website terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld via een website of een zoekmachine en welke zoekwoorden daarbij gebruikt zijn. Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__utmb Duur van de sessie(30 min na laatste pageview). Meet tijdstip bezoek in combinatie met utmc voor vaststellen duur bezoek.(Wordt gebruikt voor Google Analytics) Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens ter verbetering van de website, niet voor marketingdoeleinden, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__utmc Duur van de sessie. Meet tijdstip vertrek via pageviews in combinatie met utmb voor vaststellen duur bezoek. Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__utmz 6 maanden na plaatsing. Deze cookie registreert hoe u op de website terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld via een website of een zoekmachine
en welke zoekwoorden daarbij gebruikt zijn.
Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
_ga 2 jaar na plaatsing Deze cookie wordt gebruikt om u ter herkennen bij een terugkerend bezoek als unieke bezoeker. Dit is een cookie van een derde partij, Google, die In-Staet gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. In-Staet gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
cookie_notice
_accepted
2 jaar na plaatsing Deze functionele cookie onthoudt of u toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen. Gemachtigde In-Staet

* Omdat Google gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat uw gegevens Europees grondgebied verlaten en in Verenigde Staten worden verwerkt. Weet dat Google beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijstvan het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hierom de advertentievoorkeuren van Google aan te passen en voor aanvullende informatie.